D.Toeback

Algemene Voorwaarden Auto Garage

1. Definities 1.1. Onder ‘Garage’ wordt verstaan: D Toeback, gevestigd te Hurskestraat 20-94
5652AK Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67869955. 1.2. Onder ‘Klant’ wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de Garage voor de uitvoering van werkzaamheden en/of de levering van goederen.

2. Toepasselijkheid 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van de Garage, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Offertes en Overeenkomsten 3.1. Alle offertes van de Garage zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. 3.2. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke of mondelinge bevestiging door de Garage of door feitelijke uitvoering van de werkzaamheden. 3.3. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Prijzen en Betaling 4.1. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 4.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 4.3. Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is de Garage gerechtigd wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

5. Uitvoering van Werkzaamheden 5.1. De Garage zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 5.2. De Garage is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 5.3. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te worden voltooid, zijn slechts indicatief en geen fatale termijnen.

6. Garantie en Reclames 6.1. De Garage verleent een garantie op de uitgevoerde werkzaamheden en geleverde onderdelen conform de geldende fabrieksgaranties. 6.2. Reclames over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde onderdelen dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld. 6.3. Indien een reclame gegrond is, zal de Garage de werkzaamheden kosteloos herstellen of vervangen.

7. Aansprakelijkheid 7.1. De Garage is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Garage. 7.2. De aansprakelijkheid van de Garage is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Garage wordt uitgekeerd.

8. Overmacht 8.1. In geval van overmacht is de Garage gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding. 8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Garage onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.

9. Privacy en Persoonsgegevens 9.1. De Garage verwerkt persoonsgegevens van de Klant conform de geldende privacywetgeving en haar privacyverklaring. 9.2. De Klant heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

10. Toepasselijk Recht en Geschillen 10.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Garage partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 10.2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Garage is gevestigd.

11. Slotbepalingen 11.1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. 11.2. De Garage is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na schriftelijke mededeling aan de Klant, tenzij de Klant binnen deze termijn schriftelijk bezwaar maakt.

Contactgegevens: D. Toeback
Hurskestraat 20-94
5652AK Eindhoven

+31(0)622050761

info@dtoeback.com