D.Toeback

Privacybeleid D. Toeback

Inleiding

Bij D. Toeback (hierna: “de Garage”) hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

D. toeback
Hurskestraat 20-94
5652AK Eindhoven
+31(0)622050761

info@dtoeback.com

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kentekennummer
 • Voertuiggegevens
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres
 • Eventuele andere persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via correspondentie en telefonisch contact.

3. Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van onderhoud en reparaties aan uw voertuig.
 • Het versturen van facturen en verwerken van betalingen.
 • Het bieden van klantenservice en beantwoorden van vragen.
 • Het informeren over wijzigingen in onze diensten.
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Het verbeteren van onze website en dienstverlening.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Rechtsgrond voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van een overeenkomst.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Gerechtvaardigd belang, zoals het verbeteren van onze dienstverlening en marketingactiviteiten.
 • Uw toestemming, voor zover vereist.

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [contactgegevens].

8. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Garage en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoeken tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar [E-mailadres].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

9. Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komt u er samen met ons niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigingen in dit privacybeleid

De Garage kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan regelmatig ons privacybeleid te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens:

D. toeback
Hurskestraat 20-94
5652AK Eindhoven
+31(0)622050761

info@dtoeback.com

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 08/07/24